transparent-logo-largepng_05
פרס מוסקוביץ’ להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – תוך הקרבת רווחתם
האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלא ומי היהודי.
הטקס השנה מתקיים ביום ​שני​ – ​כט באייר תשע״ו – ה-6 ליוני 2016

לצפות בטקס הרשמה לטקס