transparent-logo-largepng_05
פרס מוסקוביץ’ להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – תוך
הקרבת רווחתם האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל,
וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלא ומי היהודי.
להגשת מועמדות עוז ציון   להגשת מועמדות רוח ציון   לצפות בטקס הרשמה לטקס