transparent-logo-largepng_05
בצער רב ובלב קודר,אנו מצטערים להודיע על פטירתו של ד”ר ארווינג מוסקוביץ ז”ל.
ד”ר מוסקוביץ היה ציוני אמיתי ותומך נלהב של בניין הארץ ויוזמות רבות ברחבי מדינת ישראל. פרס מוסקוביץ משתתפים באבלם של אשתו האהובה צ’רנה והמשפחה כולה. יהי זכרו ברוך.
פרס מוסקוביץ’ להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – תוך הקרבת רווחתם
האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלא ומי היהודי.

לצפות בטקס