transparent-logo-largepng_05
פרס מוסקוביץ’ להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – תוך
הקרבת רווחתם האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל,
וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלאומי היהודי.
לזוכי פרס עוז ציון לזוכי פרס רוח ציון לצפות בטקס הרשמה לטקס